Atrakcyjność gospodarcza i turystyczna, jakość usług komunalnych, warunki dla rozwoju rolnictwa i przedsiębiorczości, oferta edukacyjna, usług zdrowotnych i rynkowych, sport, rekreacja, kultura, stan środowiska naturalnego – to tylko przykłady obszarów, na które bezpośredni i pośredni wpływ ma samorząd lokalny. Co o jakości i efektywności działań samorządów myślą mieszkańcy? Dowiemy się dzięki badaniom realizowanym przez Związek Miast Polskich

Badania są częścią ogólnopolskiego projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus”, który realizują Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich i Fundacja Fundusz Współpracy. Ponad 300 gmin i 27 powiatów z całego kraju bierze udział w procesie diagnostyczno-doradczym, którego celem jest opracowanie rozwiązań wspierających miasta i gminy znajdujące się w trudnej sytuacji rozwojowej.

– Istotą projektu jest rozwój współpracy między samorządami lokalnymi – gminami, miastami i powiatami. Coraz bardziej widoczne są trwałe problemy związane z nierównomiernym rozwojem kraju i poszczególnych regionów, a większość tzw. zmarginalizowanych gmin nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie. Do przezwyciężenia problemów niezbędna jest współpraca – mówi Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, ekspertka Związku Miast Polskich.

Współpraca pomiędzy samorządami oparta będzie na wspólnych dokumentach strategicznych, które obejmować będą wieloletnie planowanie rozwoju na obszarach większych od pojedynczych miast i gmin. W tym celu samorządy zakwalifikowane do projektu CWD Plus zawarły porozumienia partnerskie, w ramach których zaplanują wspólne działania. W naszym regionie powstało Partnerstwo na rzecz Łuku Mużakowa, które utworzyły miasto Łęknica oraz gminy Brody, Przewóz, Trzebiel i Tuplice.

Pierwszym etapem prac nad Strategią Partnerstwa są badania diagnostyczne.

– Jednym z najważniejszych i najistotniejszych wyzwań, jakie stoją przed nami w tej chwili jest poznanie opinii mieszkańców – mówi Piotr Jański ze Związku Miast Polskich – Rozpoczęliśmy cykl badań, których wyniki stanowić będą fundament diagnozy obszaru Partnerstwa, a więc wyznaczą kierunek całości prowadzonych przez nas wspólnie dalszych prac.

Badania odbywać się będą w formie ankiet elektronicznych, dostępnych na stronach internetowych poszczególnych samorządów. Formularz ankietowy liczy trzynaście pozycji, m.in. pytania o poziom usług publicznych, przyzwyczajenia transportowe czy potrzeby inwestycyjne gminy, w której mieszkamy. Całe badanie jest anonimowe, a podmiotem przeprowadzającym ankiety jest Związek Miast Polskich.

Szczególny tryb badań dotyczy młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych. – Jednym z kryteriów decydujących o udziale w projekcie CWD była trudna sytuacja społeczna i demograficzna danego obszaru, na którą składa się m.in. rosnąca migracja młodzieży – mówi Krzysztof Koman ze Związku Miast Polskich – Chcemy poznać opinie młodych ludzi na temat ich miejsca zamieszkania, ale też planów na przyszłość. ZMP od blisko trzech lat realizuje podobne badania na terenie całego kraju, a ich wyniki były niejednokrotnie olbrzymim zaskoczeniem dla samorządów, nauczycieli i rodziców.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus dostępne są na stronach internetowych www.cwd.info.pl oraz www.zmp.poznan.pl.

Link do ankiety >>kliknij tutaj<<

 luk muzakowa

WÓJT GMINY PRZEWÓZ OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

KIEROWCA CIĄGNIKA ROLNICZEGO

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie zawodowe,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych,

 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

 4. posiadanie prawa jazdy: kat. T lub inna równoważna (B+E, C+E, D+E).

2. Wymagania dodatkowe:

 1. odpowiedzialność, sumienność i terminowość,

 2. dyspozycyjność,

 3. komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. w zakresie ogólnym:

 • kierowanie ciągnikiem rolniczym z przyczepą i innymi urządzeniami,

 1. w zakresie szczególnym między innymi:

 • wykonywanie transportu różnych materiałów na przyczepach,

 • odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych,

 • równanie nawierzchni drogowych równiarką i wałem,

 • pomoc przy załadunku i rozładunku,

 • koszenie traw na terenie gminy,

 • wykonywanie innych zadań dotyczących działalności Referatu Gospodarki i Urzędu Gminy zleconych przez Wójta Gminy lub Kierownika Referatu Gospodarki,

 1. warunki pracy:

  - Kierowca ciągnika rolniczego, wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania Urzędu Gminy i przepisami prawa.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 3. oryginał kwestionariusza osobowego,

 4. kserokopie świadectw pracy,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

 6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 7. zaświadczenie o stanie zdrowia,

  h) zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Przewóz w zakresie rekrutacji na stanowisko Kierowca ciągnika rolniczego.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1):

Przyjmuję do wiadomości że Administratorem Danych będzie Wójt Gminy Przewóz,

pl. Partyzantów 1, 68-132 Przewóz, adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. (068) 362-32-93 .

W sprawach przetwarzania mogę kontaktować się z Administratorem danych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz z inspektorem ochrony danych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

- wycofania przeze mnie zgody,

- zakończenia rekrutacji na stanowisko Kierowca ciągnika rolniczego,

- nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji.

Proces rekrutacji będzie/nie będzie* odbywał się w sposób automatyczny.

Podpis: ….................................

W związku z procesem rekrutacyjnym wyrażam zgodę na profilowanie mojej osoby w zakresie procesu rekrutacji m.in w oparciu o informacje dostępne na portalach społecznościowych

Podpis: …....................................”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 27 lipca 2022 r. godz. 1500 pod adres:

Urząd Gminy w Przewozie

Pl. Partyzantów 1

68-132 Przewóz

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko KIEROWCA CIĄGNIKA ROLNICZEGO”.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 362–32–87.

 

 

 

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Strojny

W dniu 12 lipca br. rozstrzygnięty został przetarg na dostawę laptopów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Konkursu Grantowego - Granty PPGR.

Obecnie trwa proces podpisywania umowy na dostawę sprzętu. Dostawca ma na realizację umowy 30 dni od daty jej podpisania.

 

Wójt Gminy Przewóz informuje, że w dniu 24 czerwca br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzici z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lipca br.

O dalszych etapach postępowania będziemy Państwa informować.

 

UWAGA!     WAŻNA INFORMACJA!

 

Przypominamy, 1 lipca 2021 r. wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554).

👉Deklarację można złożyć przez Internet

Wejdź na stronę https://ceeb.gov.pl/, naciśnij na stronie głównej ->złóż deklarację

lub

w wersji papierowej. Wersję papierową można pobrać i złożyć osobiście w Urzędzie Gminy właściwym dla umiejscowienia budynku lub wysłać listem.

👉Termin składania deklaracji mija 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji pod nr. telefonu 68 362 32 58.

Podkategorie