Informacja o badaniu mieszkańców:

Szanowni Państwo!

Firma Oficyna Profilaktyczna na zlecenie Gminy Przewóz realizuje badanie społeczne na rzecz opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przewóz na lata 2024-2034.

W związku z tym prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnego dokumentu dla naszej Gminy, służącego rozwiązywaniu problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć "wyślij".

Link do ankiety dla mieszkańców: ANKIETA 

 

mecenas1

OGŁOSZENIE

o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.)

WÓJT GMINY PZEWÓZ

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Przewóz w roku 2024.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

 1. organizacje pozarządowe,

 2. podmioty uprawnione na podst. art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,

 3. jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania to:

Upowszechnianie jeździectwa oraz turystyki jeździeckiej, pieszej rowerowej i wodnej w Gminie Przewóz – dotacja w wysokości do 30.000,- zł (brutto), w tym:

 1. prowadzenie zajęć treningowych,

 2. organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych,

 3. popularyzacja sportów konnych oraz rekreacji konnej, pieszej rowerowej i wodnej,

 4. udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,

 5. bieżące utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej.

Kwota przeznaczona na dotację może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023 wynosiła 8.357,- zł (brutto), w tym dotacja dla organizacji pozarządowych 0,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. podmiot ubiegający się o dotację powinien:

  a) mieć swoją siedzibę na terenie Gminy Przewóz,

  b) zadania realizować na terenie Gminy Przewóz lub na rzecz jej mieszkańców,

  c) prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

  d) dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,

  e) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, w szczególności w zakresie organizacji szkolenia sportowego,

  f) dysponować odpowiednim sprzętem lub dostępem do bazy umożliwiającym realizację zadania,

 2. warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057),

 3. do oferty należy dołączyć:

  - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem oferty,

  - aktualny odpis statutu,

  - aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia).

Termin i warunki realizacji zadania:

 1. realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się od dnia podpisania umowy i zakończyć się z dniem 31 grudnia 2024 r.,

 2. sprawozdania z realizacji zadania muszą być przedłożone w terminach określonych w umowie o realizację zadania,

 3. pozostałe warunki realizacji zadania zostaną ujęte w wiążącej strony umowie.

Termin składania ofert – ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Przewozie pl. Partyzantów 1 w godzinach pracy Urzędu w terminie do 12 lutego 2024 r.

Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie opieczętowanej pieczątką firmową wnioskodawcy i podpisanej odpowiednio „Konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2024 r. - jeździectwo i rekreacja”.

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:

Wyboru ofert dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy a oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.

Oferty oceniane będą wg następujących kryteriów:

 • merytoryczna wartość oferty,

 • możliwość realizacji zadania przez podmiot ubiegający się o dotację (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),

 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz wysokość wkładu własnego podmiotu i dofinansowanie z innych źródeł,

 • dotychczasowa działalność organizacji składającej ofertę w przedmiotowym zakresie.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy pomiędzy Gminą Przewóz a podmiotem ubiegającym się o dotację z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

Wsparcie odbywać się będzie poprzez przekazanie dotacji w transzach określonych w umowie na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Przewóz.

Ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przewóz (bip.wrota.lubuskie.pl/ugprzewoz) i stronie internetowej Gminy www.przewoz.com.pl .

 

Wójt Gminy

/-/ Ewelina Rzepka

OGŁOSZENIE

o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.)
WÓJT GMINY PZEWÓZ
ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Przewóz w roku 2024.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
1) organizacje pozarządowe,
2) podmioty uprawnione na podst. art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
3) jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania to:
Upowszechnianie sportów walki w Gminie Przewóz – dotacja w wysokości do 30.000,- zł (brutto), w tym:
1) prowadzenie zajęć treningowych,
2) organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
3) reprezentowanie Gminy Przewóz w zawodach i turniejach lokalnych, krajowych i międzynarodowych,
4) udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,
5) bieżące utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej.

Kwota przeznaczona na dotację może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023 wynosiła 8.357,- zł (brutto), w tym dotacja dla organizacji pozarządowych 0,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji:
1) podmiot ubiegający się o dotację powinien:
a) mieć swoją siedzibę na terenie Gminy Przewóz,
b) zadania realizować na terenie Gminy Przewóz lub na rzecz jej mieszkańców,
c) prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
d) dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
e) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, w szczególności w zakresie organizacji szkolenia sportowego i przeprowadzania rozgrywek ligowych,
f) dysponować odpowiednim sprzętem lub dostępem do bazy umożliwiającym realizację zadania,
2) warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057),
3) do oferty należy dołączyć:
- oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem oferty,
- aktualny odpis statutu,
- aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia).

Termin i warunki realizacji zadania:
1) realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się od dnia podpisania umowy i zakończyć się z dniem 31 grudnia 2024 r.,
2) sprawozdania z realizacji zadania muszą być przedłożone w terminach określonych w umowie o realizację zadania,
3) pozostałe warunki realizacji zadania zostaną ujęte w wiążącej strony umowie.

Termin składania ofert – ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Przewozie pl. Partyzantów 1 w godzinach pracy Urzędu w terminie do 5 lutego 2024 r.
Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie opieczętowanej pieczątką firmową wnioskodawcy i podpisanej odpowiednio „Konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2024 r.”.

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:
Wyboru ofert dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy a oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.
Oferty oceniane będą wg następujących kryteriów:
merytoryczna wartość oferty,
możliwość realizacji zadania przez podmiot ubiegający się o dotację (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),
ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz wysokość wkładu własnego podmiotu i dofinansowanie z innych źródeł,
dotychczasowa działalność organizacji składającej ofertę w przedmiotowym zakresie.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy pomiędzy Gminą Przewóz a podmiotem ubiegającym się o dotację z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
Wsparcie odbywać się będzie poprzez przekazanie dotacji w transzach określonych w umowie na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Przewóz.

Ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przewóz (bip.wrota.lubuskie.pl/ugprzewoz) i stronie internetowej Gminy www.przewoz.com.pl .

Wójt Gminy
/-/ Ewelina Rzepka

Podkategorie