regpszok1

 regpszok2

 

 

 

Wójt Gminy Przewóz

Pl. Partyzantów 1 68-132 Przewóz

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Przewozie ul. Wojska Polskiego 2.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r., poz. 1449).

 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola,

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

imię (imiona) i nazwisko,

datę i miejsce urodzenia,

obywatelstwo,

miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

k) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 13a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

p) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 litera „a” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora.”.

 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Przewozie”, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przewozie Pl. Partyzantów 1,w terminie do dnia 31 maja 2022 r. do godz. 1400 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu).

4. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Przewóz.

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji konkursowej.

7. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

8. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na stanowisko dyrektora:

  1. administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Przewozie, pl. Partyzantów 1, 68-132 Przewóz, reprezentowany przez Wójta Gminy;

  2. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428) w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego;

  3. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie ww. przepisów;

  4. odbiorcami danych osobowych będą Urząd Gminy w Przewozie oraz członkowie komisji konkursowej;

  5. dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania konkursowego oraz po jego zakończeniu, stosownie do przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz wewnętrznych regulacji administratora danych osobowych;

  6. każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do ich treści, żądania sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO;

  7. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;

  8. kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 68 411 40 00.

Bliższych informacji udziela Sekretarz Gminy – Kazimierz Kurpiel (tel. 68 362 32 87).

 

Przewóz, dn. 13.05.2022 r.

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Strojny

Turniej

Podkategorie