Wójt Gminy Przewóz

Pl. Partyzantów 1 68-132 Przewóz

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. kpt. St. Betleja w Przewozie ul. Pocztowa 5.

 

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597 z późn. zm.).

Wójt Gminy Przewóz, informuje o możliwości uzyskania przez Gminę Przewóz dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie z zakresu USUWANIA AZBESTU w roku 2020.

Zainteresowani mieszkańcy, wyrażający chęć wymiany pokryć dachowych azbestowych mogą składać deklaracje przystąpienia do programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020.

Dofinansowanie obejmować będzie koszty kwalifikowane, do których zalicza się:

  • demontaż pokrycia lub wyrobów zawierających azbest;
  • transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia;
  • unieszkodliwienie odpadów – złożenie na składowisku.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nowego pokrycia dachowego oraz jego montażu. Dofinansowanie jest przyznawane do 2 ton usuwanego azbestu. Wymagany jest wkład własny właściciela w wysokości 30 % usługi. 

UWAGA

Zmiana numeru telefonu umawiania wizyt na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 15.06.2020 r. ulega zmianie numer telefonu umawiania wizyt na świadczenie nieodpłatnej  pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie  Powiatu Żarskiego.

Nowy numer telefonu to 536 885 770

Na porady prawne obowiązują zapisy telefoniczne.

Możliwość dokonania zapisów istnieje w godzinach pracy starostwa powiatowego tj.:

Poniedziałek           7:00-16:00

Wtorek –czwartek 7:00-15:00

Piątek                      7:00-14:00

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

  • Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia
    31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1728).

Podkategorie