W dniu 25 lutego 2022r. zawarta została umowa o przyznaniu pomocy nr UM04-65151-UM0400187/21 pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Przewóz na realizację operacji "Budowa drogi wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą w m. Lipna".

Typ operacji:

 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

 Tytuł operacji:

„Budowa drogi wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą w m. Lipna”

Operacja mająca na celu poprawę dostępności komunikacyjnej mieszkańcom wsi Lipna. Budowa drogi  poprawi mieszkańcom dostęp do budynku użyteczności publicznej oraz wpłynie na  skrócenie czasu dojazdu strażaków OSP do akcji ratowniczych.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 7.2 "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin realizacji:

25.02.2022 – 10.05.2023

 

projekt baner

bory                                                                            

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „ Zagospodarowanie terenu w miejscowościach Przewóz i Potok

mająca na celu budowę wiat rekreacyjnych, altan, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w celu udostępnienia mieszkańcom infrastruktury rekreacyjnej.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Kwota dofinansowania operacji: 115.732,00 PLN

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  Bory Dolnośląskie.

 

W dniu 25 lutego 2022r zawarta została umowa o przyznaniu pomocy nr 000-40-65150-UM0400116/9 pomiędzy Samorządem Województwa a Gminą Przewóz na realizacje operacji "Zagospodarowanie terenu w miejscowościach Przewóz i Potok".

Typ operacji:

Operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


 Tytuł operacji:

"Zagospodarowanie terenu w miejscowościach Przewóz i Potok"

Termin realizacji:

25.02.2022 – 29.07.2022

Przyznane dofinansowanie:

115 732,00 PLN

W ramach realizacji operacji Gmina Przewóz realizuje zadania:

1)  Zagospodarowanie terenu w m. Przewóz – postawienie  wiaty rekreacyjnej oraz altany sześciokątnej w parku w Przewozie

2)  Zagospodarowanie terenu w m. Potok – postawienie placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz wiaty rekreacyjnej

Operacja wybrana do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie

logo

Tytuł projektu:
Polsko-niemieckie spotkania sąsiedzkie nad Nysą Łużycką
Nazwa Programu:
Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020
Beneficjent FMP:
Gmina Przewóz (www.przewoz.com.pl)
Partner Projektu:
Gemainde Krauschwitz (www.krauschwitz.de)


Opis zrealizowanego projektu:
W ramach projektu odbyły się 2 spotkania: „Międzynarodowy Dzień Dziecka“ w dniu 28 sierpnia 2021 na Boisku sportowym w Przewozie i „Polsko-niemieckie zawody sportowo-pożarnicze“ w dniu 18 września 2021r na Boisku Sportowym w Lipnej.
W dniu 28 sierpnia 2021r, w godz. 1600–2000, na Boisku Sportowym w Przewozie odbyła się impreza „Międzynarodowy Dzień dziecka” podczas której dzieci brały udział w zawodach sportowych oraz korzystały z przygotowanych atrakcji: animacje, dmuchane zjeżdżalnie, suchy basen z kulkami, byk rodeo, malowanie twarzy, balonowe ZOO, warsztaty plastyczne, strefa malucha, dmuchany dart, dmuchane zamki do skakania, mobilna sala zabaw, bańki mydlane. Zakupione zostały gadżety promocyjne – latarki na rękę, kamizelki odblaskowe, torebka-nerka na pasek. Uczestnikami projektu były dzieci z terenu gmin Przewóz i Krauschwitz. Uczestnikami projektu były dzieci z terenu gmin Przewóz.
W dniu 18 września 2021r,na Boisku Sportowym w Lipnej odbyły się Polsko-niemieckie zawody sportowo-pożarnicze. Od godz. 1400 drużyny z obydwu krajów rywalizowały w konkurencjach: sztafeta, bojówka. Dla uczestników przygotowany został wspólny poczęstunek. Po zakończonych zawodach, wieczorem, odbyła się zabawa taneczna. Każdy uczestnik otrzymał gadżety promocyjne – apteczki, ręczniki szybkoschnące, opaski na rękę – krokomierz. Uczestnikami spotkania byli strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin Przewóz i Krauschwitz.
Cel projektu:
Zintensyfikowanie współpracy partnerskiej pomiędzy mieszkańcami gmin przygranicznych Przewóz i Krauschwitz.
Okres realizacji:
1 sierpień 2021 – 31 październik 2021

Przyznane dofinansowanie z EFRR:

11.608,18 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85%

Fotoomnia.com - Flaga Unii EuropejskiejZmiana formularza wniosku Beneficjenta o zaliczkę w ramach PROW na lata  2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

 

 

 

 

Typ operacji:

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020

Tytuł operacji:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przewóz”

Termin realizacji robót budowlanych:

30.11.2021

Przyznane dofinasowane:

692 675 zł tj. 63,63 %  poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji

 

W ramach realizacji operacji Gmina Przewóz realizuje zadania:

1.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonawca: EKOFIRMA Przemysław Gruszka ul. Waryńskiego  18 A  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wartość umowy: 922 350,17 zł

2.Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lipna. Wykonawca: Nexen Technology Sp. z o.o. ul. Odkrywców 55 53-212 Wrocław, wartość umowy: 59 262,15 zł

3.Dostawa agregatu prądotwórczego na potrzeby stacji uzdatniania wody w m. Lipna. Dostawca: ANNFILTERS POLAND ul. Galaktyczna 32 80-299 Gdańsk, wartość umowy: 23 500 zł

20210715_122330.jpg20210715_122908.jpg

 

Logo_Kombi_Kolor_Farbe.jpg

 

Projekt pn.: „Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu” / „Der UNESCO Global Geopark Muskauer Faltenbogen - eine Chance für die Entwicklung der Region” dofinansowany jest ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 25 września 2020 r.

Całkowita wartość projektu to 381.502,05 euro, a kwota dofinansowania: 324.276,73 euro
Okres realizacji: 01.01.2020 – 30.06.2022
Cel szczegółowy: Wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego
 
Niniejszy projekt przyczyni się do lepszego wzajemnego poznania polskiej i brandenburskiej społeczności oraz ukształtuje nowe ramy współpracy podmiotów publicznych działających na obszarze pogranicza.
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie, w skład którego wchodzą:

    Gmina Żary o statusie miejskim (partner wiodący)
    Gmina Brody (partner projektu nr 2)
    Gmina Łęknica (partner projektu nr 3)
    Gmina Przewóz (partner projektu nr 4)
    Gmina Trzebiel (partner projektu nr 5)

    Förderverein Geopark Muskauer Faltenbogen e.V. (partner projektu nr 6)

Ziegeleibahnverein Klein Kölzig e. V. (partner projektu nr 7)

Cele projektu : https://www.zary.pl/system/obj/22221_zalacznik.pdf

Rycerskie spotkania na Łuku Mużakowa
W dniu 17 lipca 2021r w Przewozie odbędzie się impreza plenerowa pn.: "Rycerskie spotkania na Łuku Mużakowa", realizowan w ramach projektu pn.: „Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa – szansą na rozwój regionu”.

plakat_ryc.jpg

Fotorelacja z imprezy Rycerskie spotkania na Łuku Mużakowa

https://zary.naszemiasto.pl/rycerski-festyn-pod-wieza-baltazara-w-przewozie-deszcz-nie/ga/c15-8372992/zd/63697716