Sołectwo

Sołtys

Bucze

Mirosław Malec

Dąbrowa Łużycka

Maria Gorzelna

Dobrochów

Piotr Jaszczur

Lipna (Lipna, Jamno)

Anna Klisowska

Mielno

Krystyna Skiba

Piotrów

Danuta Jaworska

Przewóz (Przewóz, Potok)

Marian Kutasiewicz

Sanice (Sanice, Dobrzyń)

Mirosława Bruź

Sobolice

Wioletta Kukułka

Straszów

Ilona Fedorczuk

Włochów

Mirosław Kowalski

 

 

Statut Sołectwa

 

Rozdział I

Sołectwo i teren jego działania.

§1.

 W skład Sołectwa ..... wchodzi wieś ......

 1. Ogół mieszkańców Sołectwa tworzy Samorząd Mieszkańców Sołectwa.

§2.

 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Przewóz.
 2. Samorząd Mieszkańców Sołectwa działa na podstawie przepisów prawa, a wszczególności na podstawie:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • uchwały Nr IV/16/90 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 października 1990 r. w
   sprawie Statutu Gminy Przewóz,
  • niniejszego Statutu.

Rozdział II

Organy Sołectwa.

§3.

 1. Organami Sołectwa są:
  • zebranie wiejskie,
  • sołtys,
  • Rada sołecka.
 2. Zebranie wiejskie może powoływać także inne stałe lub doraźne organy określając zakresich działania.
 3. Kadencja sołtysa, Rady sołeckiej i innych organów powołanych przez zebranie wiejskietrwa 4 lata.

§4.

 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
 2. Sołtys jest organem wykonawczym.
 3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.

Rozdział III

Zakres działania organów Sołectwa.

§5.

 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców.
  Wszyscy mieszkańcy Sołectwa obowiązani są wykonywać uchwały zebrania wiejskiego.
 2. Do zebrania wiejskiego należy w szczególności:
  • rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu,wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania członków zebrania,
  • kształtowanie zasad współżycia społecznego,
  • organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
  • tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
  • podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
  • współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacjiprojektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańcówSołectwa,
  • występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwieniewykracza poza możliwości zebrania,
  • ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między kolejnymi zebraniami wiejskimi,
  • opiniowanie, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawianych do konsultacji przezRadę Gminy projektów uchwał w sprawach:
   • planu zagospodarowania przestrzennego,
   • planu budżetu na dany rok,
   • przepisów prawa miejscowego,
   • innych uchwał Rady Gminy,
  • uchwalanie najpóźniej do 20 października każdego roku wniosków w celurozpatrzenia ich przez Radę Gminy i uwzględnienia w budżecie Gminy następnego roku,
  • w przypadku planowania w budżecie Gminy wydatków na Sołectwo związanych zbudową urządzeń komunalnych lub budową infrastruktury Sołectwa – uchwalanie wysokości udziału mieszkańców w budowie tych urządzeń oraz sposobu zbierania tychśrodków od mieszkańców,
  • uchwalanie sposobu rozliczenia udziałów mieszkańców przewyższającychobowiązkowe udziały,
  • podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania mieniem Sołectwa, w tym równieżśrodkami pieniężnymi przyznanymi Sołectwu z budżetu Gminy.
 3. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorząd Mieszkańców Sołectwa możenawiązywać współpracę z sąsiednimi Sołectwami, zawierać porozumienia określającezakres i sposób wykonania wspólnych zadań oraz podejmować wspólne uchwały.

§6.

 1. Do zadań i obowiązków sołtysa należy w szczególności:
  • reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
  • prowadzenie biura Sołectwa,
  • zwoływanie zebrań wiejskich,
  • zwoływanie posiedzeń Rady sołeckiej,
  • działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy,
  • uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta,
  • składanie corocznych sprawozdań ze swej działalności na zebraniu wiejskim,
  • współpraca z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami i
   dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa.
 2. Sołtys nie będący radnym może uczestniczyć w pracach i sesjach Rady Gminy bez prawaudziału w głosowaniu.
 3. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawowystępowania z głosem doradczym. Może on również zgłaszać wnioski w imieniuzebrania wiejskiego.
 4. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.

§7.

 1. Rada sołecka pomaga sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa. Radasołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
 2. Rada sołecka składa się z 5 członków wybranych w trybie określonym w rozdziale VStatutu.
 3. Posiedzenia Rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz nakwartał. Posiedzeniom przewodniczy sołtys.
 4. Do zadań Rady sołeckiej należy w szczególności:
  • opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawachbędących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
  • opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów programów pracySamorządu,
  • występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziałumieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań Samorządu,
  • organizacja wykonywania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ichrealizacji,
  • współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacjizadań.

Rozdział IV

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał.

§8.

 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim z prawem do głosowania mają wszyscymieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
 2. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
  • z własnej inicjatywy,
  • na wniosek Wójta Gminy lub Rady Gminy,
  • na żądanie co najmniej 1/5 liczby mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału wzebraniu.
 3. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwarazy w roku.
 4. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposóbzwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
 5. Zebranie wiejskie winno odbyć się w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, chyba żewnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§9.

 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowozawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu.
 2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom.
 3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przezsołtysa.
 4. Projekt porządku obrad powinien być skonsultowany z Radą sołecką. Sprawyproponowane do rozpatrzenia na zebraniu powinny być należycie przygotowane.
 5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie opracowania spraw rozpatrywanych na zebraniu.W przypadku powstania trudności sołtys powinien zwrócić się do PrzewodniczącegoRady Gminy lub Wójta o pomoc. Przewodniczący Rady Gminy lub Wójt wyznaczają wtym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu Gminy.
 6. W celu udzielania sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i worganizacji zebrań, Wójt Gminy może wyznaczyć pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z Sołectwem.
 7. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywasię w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowanianad konkretną sprawą.

§10.

 1. Zebrania wiejskie są protokołowane przez protokolanta, którym powinien być członekRady sołeckiej.
 2. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać:
  • miejscowość i datę zebrania,
  • stwierdzenie ważności zebrania,
  • porządek zebrania,
  • treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji,
  • podpisy sołtysa i protokolanta,
  • do protokołu dołącza się listę obecności oraz wszystkie załączniki, jeśli były oneniezbędne do dyskusji.
 3. Kopię protokołu z zebrania przesyła się Sekretarzowi Gminy w terminie 7 dni.

Rozdział V

Tryb wyboru sołtysa i Rady sołeckiej.

§11.

 1. Do wyboru sołtysa i Rady sołeckiej uprawnione jest zebranie wiejskie.
 2. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady sołeckiej,zwołuje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy określa miejsce, dzień i godzinęzebrania wiejskiego oraz przewodniczy zebraniu. Za akceptacją Przewodniczącego Rady Gminy, Wójt może powierzyćprzewodniczenie takiemu zebraniu radnemu Gminy.
 3. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i Radysołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przedwyznaczoną datą zebrania.

§12.

 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady sołeckiej, na zebraniu wiejskimwymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.
 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców,wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych nazebraniu.
 3. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o obowiązkupodpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.

§13.

 1. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
 2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośróduprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydującana sołtysa lub członka Rady sołeckiej.
 3. Do zadań komisji należy:
  • przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
  • przeprowadzenie głosowania,
  • ustalenie wyników wyborów,
  • ogłoszenie wyników wyborów,
  • sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
 4. Protokół z wyborów podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
 5. Protokół komisji skrutacyjnej powinien zawierać:
  • skład komisji skrutacyjnej,
  • ilość osób uczestniczących w głosowaniu,
  • ilość oddanych głosów ważnych i nieważnych,
  • ilość głosów oddanych na każdego kandydata,
  • stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.

§14.

 1. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonychbezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. Kandydaci obowiązani sąwyrazić zgodę na kandydowanie.
 2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory sołtysa, a w drugiej - wybory członkówRady sołeckiej.
 3. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania zaopatrzonych w pieczęć Sołectwa lubWójta Gminy, z widocznymi na niej nazwiskami kandydatów, w ten sposób, żemieszkaniec Sołectwa stawia znak „X" przy nazwisku kandydata, na którego oddaje swój głos.
 4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§15.

 1. Sołtys i członkowie Rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniemwiejskim i mogą być przez to zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli niewykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał zebrania lubdopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
 2. Rada Gminy, w porozumieniu z mieszkańcami Sołectwa, może odwołać sołtysa, który niewywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego w opiniiśrodowiska.
 3. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoichobowiązków lub dopuścił się przestępstwa, i wystąpić do Rady Gminy o odwołanie go.
 4. Odwołanie z zajmowanych funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniuzainteresowanego.
 5. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskiedla wyboru nowego sołtysa w trybie określonym w niniejszym rozdziale.
 6. Wybory dla uzupełnienia składu Rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady sołeckiejprzeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa, w trybie określonym w §§ 12, 13 i 14.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe.

§16.

Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w porozumieniu z sołtysem i Radą sołecką.

§17.

W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiążąco Wójt Gminy.