Obraz przykladowyOgromnym bogactwem gminy są lasy. Masywy leśne rozrzucone po całym terenie gminy zajmują ponad połowę jej powierzchni, to jest 65,7%. Dominują wśród nich lasy sosnowe, występują również lasy mieszane. Część gruntów leśnych objętych jest ochroną jako lasy wodo-ochronne i glebo-ochronne. Obszar gminy leży w naturalnych granicach zasięgu buka zwyczajnego, cisa pospolitego, wiciokrzewu i wrzośca bagiennego. Z drugiej strony objęty jest zasięgiem gatunków posiadających swoje optimum na południe od linii zlodowacenia bałtyckiego, a więc bzu koralowego, świerku pospolitego, jodły pospolitej. Przewiduje się zwiększenie powierzchni zalesiania w gminie Przewóz.
    Głównym powodem zwiększania powierzchni lasów jest ochrona dorzecza Nysy Łużyckiej oraz rozwój w gminie funkcji turystycznych. Ponadto dla udostępnienia terenów leśnych do masowego wypoczynku i turystyki tworzy się infrastrukturę turystyczną zagospodarowania lasów np. parkingi leśne, ścieżki turystyczne. Nie sposób również przecenić lasów i jego ubocznych zasobów (grzyby, jagody itp.) dla ludności, szczególnie wiejskiej dotkniętej zmianami strukturalnymi w rolnictwie.
    Obszar gminy Przewóz reprezentuje kilka gatunków roślin cennych z punktu widzenia ochrony przyrody, reprezentujących kilka grup geograficznych i ekologicznych. Są to między innymi: gatunki osiągające tu wschodnią granicę swego występowania (np. selery węzłobaldachowe, rosiczka okrągłolistna, wrzosiec bagienny, rosiczka pośrednia i widłak torfowy ), gatunki związane z efemerycznymi siedliskami zalewowymi, w tym przede wszystkim z aluwiami rzecznymi, ale także z pobrzeżami stawów, gatunki torfowiskowe (np. modrzewnica europejska, turzyca bagienna, borówka bagienna).

 

atrakcjet3W runie bezwzględnie przeważają grzyby, jagody, borówki. W wielu miejscach, zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej, zachowały się niewielkie fragmenty torfowisk. Wśród lasów po obu stronach granicy leży wiele kompleksów stawów rybnych, miejscami przechodzących w trzcinowiska, mniej lub bardziej podmokłe łąki, zakrzewienia dębowe i lasy łęgowe. Nie mniej ciekawy jest świat zwierząt reprezentowany przez wiele gatunków. Spośród dużych ssaków leśnych spotkać można: sarny, jelenie, lisy, dziki, zające. W ostatnich latach na teren gminy przybył także wilk. Pospolicie występuje pożyteczny jeż. Zachowały się tu takie zagrożone gatunki jak: wydra, bielik, puchacz, żuraw, wodnik, błotniak stawowy, kszyk, czajka. Gatunkami wymagającymi szczególnej troski są dwa ginące gatunki kuraków leśnych: głuszca i cietrzewia. Wymagają one strukturalnie zróżnicowanego środowiska z mozaiką wrzosowisk, bagien, terenów otwartych i lasów ze znacznym udziałem niskich zarośli. Na terenie gminy Przewóz działają dwa koła łowieckie, z tego jedno ma nazwę "Cietrzew" – co jest odznaką działań w ramach ochrony populacji tego gatunku. Ważnym elementem przyrodniczo-krajobrazowym są rzeki i stawy, można w nich złowić: klenie, pstrągi, karpie, sandacza, leszcza, płoć, brzanę, okonia.

Znaczne obszary gminy podlegają ochronie ze względu na cenne walory przyrodnicze. Do nich możemy zaliczyć: rezerwat „Żurawie Bagno” o pow. 42,07 ha – jest to rezerwat florystyczny leżący około 2 km na północny wschód od miejscowości Lipna, rezerwat "Nad Młyńską Strugą" o pow. 6,22 ha – jest to rezerwat leśny położony w dolinie niewielkiej rzeki Skródy przy jej ujściu do Nysy, Obszar Chronionego Krajobrazu, lasy ochronne grupy I – są to lasy glebo-ochronne na stokach doliny rzeki Nysy Łużyckiej, wody podziemne nr 315 "Chocianów - Gozdnica", graniczący z terenem gminy na północy rezerwat florystyczny "Wrzosiec" należący do gminy Lipinki Łużyckie, pomniki przyrody – 13 szt., użytki ekologiczne – 5 szt.

Obraz przykladowy

Na terenie gminy istnieje szereg innych interesujących, a jeszcze nie objętych ochroną obiektów np.: torfowisko „Bucze” – położone w miejscowości

Bucze, stawy z interesującą awifauną w kompleksach koło Straszowa, torfowisko, oczka wodne i obszary z roślinnością torfowiskową w rejonie Lipnej, wyspy na Nysie Łużyckiej w rejonie Przysieka, odcinek doliny między Pieńskiem a Sobolicami, planuje się objąć ochroną w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu. Celem ochrony przyrody powinno być zachowanie dotychczasowego zwartego charakteru kompleksu siedlisk rzadkich i zagrożonych gatunków, a także zachowania i renaturyzacja charakterystycznych środowisk, szczególnie torfowisk i borów bagiennych. Silne oddziaływanie człowieka na środowisko w gminach związane jest z degradacją rolniczo – techniczną terenu przez intensywną gospodarkę rolną, a także istnieniem barier ekologicznych, głównie szlaków komunikacyjnych lub obecność zakładów uciążliwych dla środowiska.