W związku z prowadzonymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej pracami nad Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Przewozie na lata 2021-2028 zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu ankietowym.

Ankieta zawiera 22 pytania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. W pytaniach wielokrotnego wyboru określona została liczba wymaganych odpowiedzi. Badanie ankietowe jest anonimowe. To Państwo znacie najlepiej mocne i słabe strony Gminy Przewóz, jej szanse oraz zagrożenia. Zatem uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na każde z pytań ankietowych, gdyż tylko kompletne informacje pozwolą wskazać najważniejsze problemy społeczne i potrzeby naszych miejscowości.

Przekazane opinie, uwagi i sugestie, jako cenne źródło informacji, stanowiące odzwierciedlenie aktualnych i rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych, zostaną zestawione i uwzględnione przy opracowaniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2028, w zakresie jej celów, priorytetów oraz kierunków działań w perspektywie najbliższych lat.

Formularze ankiet są dostępne na stronie internetowej Gminy Przewóz oraz w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przewozie. Wypełnione ankiety papierowe można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Przewóz oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przewozie.

Termin nadsyłania ankiet: 10.09.2021r.

               Dziękuję za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

     

Ankieta do pobrania