Wójt Gminy Przewóz, informuje o możliwości uzyskania przez Gminę Przewóz dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie z zakresu USUWANIA AZBESTU w roku 2020.

Zainteresowani mieszkańcy, wyrażający chęć wymiany pokryć dachowych azbestowych mogą składać deklaracje przystąpienia do programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020.

Dofinansowanie obejmować będzie koszty kwalifikowane, do których zalicza się:

 • demontaż pokrycia lub wyrobów zawierających azbest;
 • transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia;
 • unieszkodliwienie odpadów – złożenie na składowisku.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nowego pokrycia dachowego oraz jego montażu. Dofinansowanie jest przyznawane do 2 ton usuwanego azbestu. Wymagany jest wkład własny właściciela w wysokości 30 % usługi. 

Akcja usuwania azbestu musi się zakończyć do 25 sierpnia 2020 r.

Przed zdjęciem pokrycia dachowego wymagane jest zgłoszenie prac budowlanych do Starosty Żarskiego. Zgłoszenia może dokonywać:
właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości.

Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy Przewóz w pokoju numer 14 oraz w Sekretariacie, wzór deklaracji poniżej.
Wypełnione deklaracje należy dostarczyć do dnia 15 lipca 2020 r. do Urzędu Gminy w  Przewozie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 68 362 32 79 lub w pokoju numer 14 w Urzędzie Gminy w Przewozie.

 Wójt Gminy Przewóz

/-/ Mariusz Strojny

 

 

Przewóz, dnia ..............................

DEKLARACJA

przystąpienia do programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020

 • Wnioskodawca:..............................................................................................................

                                                (imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

adres do korespondencji......................................................................................................

                                                 (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)

telefon.................................................................................................................................

tytuł prawny władania nieruchomością..............................................................................

                                                                   (własność, współwłasność, najem, użyczenie, inny)

 • Miejsce występowania azbestu i wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia:.......................................................................................................................

(ulica i nr domu/nieruchomości, na której występuje azbest i wyroby zawierające azbest)

nr działki ewidencyjnej...........................obręb ewidencyjny.............................................

 • Rodzaj odpadów:...........................................................................................................

                              (płyty eternitowe płaskie faliste, inny odpad)

 • Rodzaj budynku:
 

mieszkalny

 

gospodarczy

 • Ilość szacunkowa azbestu/wyrobów zawierających azbest oraz określenie rodzaju usunięcia wyrobów zawierających azbest: (właściwe zaznaczyć „X”)
 

demontaż, transport, utylizacja ……………..… ilość szacunkowa (m2)                             

       


W tym ilość płyt azbestowych (dokładna ilość) …………………… szt.
          transport, utylizacja …………………….…….. ilość szacunkowa (m2)

 • Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem (am) zgodnie z prawdą.
 • Jestem/ nie jestem rolnikiem i jestem /nie jestem objęty pomocą de minimis.

.........................................................................

                                                                                                                                                                                               (podpis wnioskodawcy)

U W A G A:

 • Przed zdjęciem pokrycia dachowego wymagane jest zgłoszenie prac budowlanych do Starosty Żarskiego.

Podstawa prawna:  § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest określa: „Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej”.