Urząd Gminy w Przewozie podaje informację o wyniku zapytania ofertowego na usuwanie azbestu w 2021 r.

Wynik - azbest

 

Sprawozdanie z realizacji

programu współpracy Gminy Przewóz

z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

  1. Podstawa prawna: art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

  1. Realizacja programu współpracy:

Program współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 26 listopada 2019 r. (uchwała Nr X/67/2019). Priorytetowym obszarem współpracy były zadania z zakresu: 1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, między innymi organizacja treningów, rozgrywek sportowych dla różnych grup wiekowych oraz 2) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Powierzenie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu nastąpiło po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. W wyniku ogłoszonego konkursu w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta (Klubu Sportowego Nysa Przewóz). W wyniku pozytywnej opinii komisji konkursowej, z Klubem Sportowym Nysa Przewóz została podpisana umowa na realizację zadania publicznego. KS Nysa Przewóz otrzymał dotację w wysokości 25 tys. zł płatną w dwóch transzach.

Klub Sportowy Nysa Przewóz wywiązał się z powierzonego mu zadania oraz złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania do dnia 30.01.2021 r.

  1. Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.

Konsultacje wyznaczono na dzień 10 listopada 2020 r. W terminie tym wpłynęła jedna propozycja zmian do projektu od Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze. Proponowane przez OWES zmiany zostały uwzględnione w projekcie Programu współpracy na 2021 rok.

Przewóz, dn. 05.03.2021 r.

Wójt Gminy

Mariusz Strojny

Feniks V Sp. z o.o. informuje że od dnia 17.05.2021 będą realizowane następujące kursy:

  • od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej

06:25   Sobolice - Żary p. Dobrochów, Piotrów, Mielno

14:40   Żary - Sobolice p. Straszów, Przewóz, Potok

  • we wtorki w dni nauki szkolnej

10:30   Żary - Sobolice p. Straszów, Przewóz, Potok

11:45   Sobolice - Żary p. Przewóz, Potok, Straszów

  • w piątki w dni nauki szkolnej

10:30   Żary - Przewóz p. Mielno, Piotrów, Dobrochów

11:35   Przewóz - Żary p. Dobrochów, Piotrów, Mielno

 

azbest

Deklaracja - azbest

 

 

 

 

Podkategorie