OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEWÓZ

z dnia 28 listopada 2023 r.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW

        Na podstawie art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że do dnia 8 grudnia 2023 r. należy zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Żarach.

Zgłoszenie kandydatów na ławników składa się do Rady Gminy w Przewozie w siedzibie Urzędu Gminy w Przewozie pl. Partyzantów 1, w godzinach urzędowania.

           

          Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Przewóz.

          Zgłoszenia dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określił Minister Sprawiedliwości (do uzyskania w Urzędzie Gminy w Przewozie). Do zgłoszenia należy dołączyć: 2 aktualne fotografie (takie jak do dowodu osobistego), informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, zaświadczenie lekarskie (wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej osoby.

          Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • jest nieskazitelnego charakteru,
  • ukończył 30 lat,
  • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  • nie przekroczył 70 lat,
  • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia funkcji ławnika,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Wójt Gminy

/-/ Ewelina Rzepka