Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

 • Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia
  31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1728).
 • Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
 • 1) pełnoletnich;
 • 2) zamieszkałych na terenie danej gminy;
 • 3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 • 4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 • 5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie
  to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu gminy lub na stronie podmiotowej urzędu gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.
 • Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.
 • Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów terenowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, który otrzymał  dane do uwierzytelnienia w SER wraz z instrukcją postępowania drogą mailową. W SER jest pole do potwierdzenia przez GBS, że kandydat spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020 i złożył stosowne oświadczenie.
 • Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji
  e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji kandydata na rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu oraz do uzyskania  informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały
  i przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje oraz prezentacje i materiały popularyzacyjne.
 • Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych
  w SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Szkolenia kandydatów na rachmistrzów terenowych odbędą się w okresie sierpień-wrzesień br. Informacje
  o dokładnej dacie, miejscu i trybie szkolenia kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają z gminy
  w późniejszym terminie.
 • Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 • Egzamin po szkoleniu, o którym mowa w pkt 10 będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się – zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza”
  (w SER jest możliwość sortowania po liczbie punktów, ułatwiająca zmianę statusu kandydata).
 • GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma uzupełnić dane w aplikacji m-learning  - W SER jest funkcjonalność powiadomienia rachmistrzów mailem wielu adresatów równocześnie.
 • Dane o których mowa w pkt 12 dotyczą zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.
 • Rachmistrz terenowy zapisuje swoje dane w aplikacji e/m-learning. Dane automatycznie implementowane są do modułu w Softusie w celu podpisania umowy.
 • Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden
  z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
 • Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
 • po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 • po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
 • Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.
 • Dane kandydatów na rachmistrzów terenowych, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli achmistrza terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.