.
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI-STARE
HISTORIA
WALORY GMINY
KONTAKT
GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA ODPADAMI
23.06.2017Informacja PSZOK

                  

Wójt Gminy Przewóz informuje, iż na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przewozie, Plac Targowy 3 znajduje się

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK jest prowadzony przez Gminę Przewóz, plac Partyzantów 1, 68-132 Przewóz

PSZOK przyjmuje odpady w poniedziałki i piątki w godzinach 7:00-15:00 oraz w soboty od 9:00-11:00.,
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Czym jest PSZOK?

PSZOK, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to miejsce, do którego każdy mieszkaniec Gminy Przewóz może dostarczyć nieodpłatnie problemowe odpady komunalne zebrane w sposób selektywny w gospodarstwach domowych.

W myśl art. 3 ust. 2 pkt 5 oraz art. 4 ust.2 pkt 1a ww ustawy, w sposób selektywny powinny być zbierane następujące rodzaje i frakcje odpadów komunalnych:

-  papier,

- tworzywa sztuczne,

- szkło,

- opakowania wielomateriałowe,

- odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji),

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,

- przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych,

- odpady odzieży i tekstyliów,

- zużyte baterie i akumulatory,

- meble i inne odpady wielkobabarytowe,

- odpady budowlane i rozbiórkowe składowanie nieodpłatnie do 4 tys kg,

- zużyte opony,

- odpady zielone.

 

 

 Informacja - odbiór odpadów

Na terenie Gminy Przewóz odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych prowadzi Tonsmeier  Zachód  Sp. z o.o. ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kiełcz. Zebrane na naszym terenie odpady są przekazywane do Zakładu  Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Marszów 50a, 68-200 Żary

 Ilość odpadów odebranych z terenu Gminy Przewóz w 2015r.

- niesegregowane odpady komunalne –  425,50 Mg,

- szkło – 63,90 Mg,

- papier i tektura – 18,50 Mg,

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 3,90 Mg,

- odpady wielkogabarytowe – 1,4 Mg,

- tworzywa sztuczne – 61,72 Mg,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 0 Mg,

- odpady ulegające biodegradacji – 80,8 Mg

- opakowania z metali – 6,89 Mg

Osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji, oraz recyklingu.

Gmina Przewóz w roku 2015 osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na poziomie 17,23 %. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wyniósł 37,5 %. Natomiast poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych ukształtował się na poziomie 100%.
.