.
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI-STARE
HISTORIA
WALORY GMINY
KONTAKT
GOSPODARKA ODPADAMI

AKTUALNOŚCI
23.12.2016

OGŁOSZENIE

 

o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817)

WÓJT GMINY PZEWÓZ

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Przewóz w roku 2017.

 

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

 1. organizacje pozarządowe,

 2. podmioty uprawnione na podst. art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,

 3. jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania to:

Upowszechnianie piłki nożnej w Gminie Przewóz – dotacja w wysokości do 35.000,- zł (brutto), w tym:

 1. prowadzenie zajęć treningowych,

 2. organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,

 3. reprezentowanie Gminy Przewóz w zawodach i turniejach międzygminnych oraz w rozgrywkach ligowych,

 4. udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,

 5. bieżące utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej.

 

Kwota przeznaczona na dotację może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2016 wynosiła 62.104,- zł (brutto).

 

Zasady przyznawania dotacji:

 1. podmiot ubiegający się o dotację powinien:

  a) mieć swoją siedzibę na terenie Gminy Przewóz,

  b) zadania realizować na terenie Gminy Przewóz lub na rzecz jej mieszkańców,

  c) prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

  d) dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,

  e) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, w szczególności w zakresie organizacji szkolenia sportowego i przeprowadzania rozgrywek ligowych,

  f) dysponować odpowiednim sprzętem lub dostępem do bazy umożliwiającym realizację zadania,

 2. warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300),

 3. do oferty należy dołączyć:

  - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem oferty,

  - aktualny odpis statutu,

  - aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia).

 

Termin i warunki realizacji zadania:

 1. realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się od dnia podpisania umowy i zakończyć się z dniem 31 grudnia 2017 r.,

 2. sprawozdania z realizacji zadania muszą być przedłożone w terminach określonych w umowie o realizację zadania,

 3. pozostałe warunki realizacji zadania zostaną ujęte w wiążącej strony umowie.

 

Termin składania ofert – ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Przewozie Pl. Partyzantów 1 w godzinach pracy Urzędu w terminie do 13 stycznia 2017 r.

Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie opieczętowanej pieczątką firmową wnioskodawcy i podpisanej odpowiednio „Konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2017 r. - piłka nożna”.

 

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:

Wyboru ofert dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy a oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.

Oferty oceniane będą wg następujących kryteriów:

 • merytoryczna wartość oferty,

 • możliwość realizacji zadania przez podmiot ubiegający się o dotację (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),

 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz wysokość wkładu własnego podmiotu i dofinansowanie z innych źródeł,

 • dotychczasowa działalność organizacji składającej ofertę w przedmiotowym zakresie.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy pomiędzy Gminą Przewóz a podmiotem ubiegającym się o dotację z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Wsparcie odbywać się będzie poprzez przekazanie dotacji w transzach określonych w umowie na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Przewóz.

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przewóz (bip.wrota.lubuskie.pl/ugprzewoz).

 

Wójt Gminy

/-/ Ryszard Klisowski

 


22.12.2016

Pragniemy poinformować, iż Gmina Przewóz uzyskała dofinansowanie projektu pt.:

 

 

 • Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 , Działanie 8.2.1.  Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od września 2016 do czerwca 2017.

 

Głównym celem projektu rozwinięcie kompetencji kluczowych u uczniów w formie zajęć dodatkowych, wyposażenie 5 szkolnych pracowni w odpowiednie narzędzia do nauczania oraz realizacja kursu i szkolenia dla nauczycieli.

 

Projekt zakłada zorganizowanie w naszej szkole  420 h dodatkowych zajęć  dotyczących:

Ü  Realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z zakresu fizyki, geografii, matematyki oraz biologii

Ü  Realizacji dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania uczniów z zakresu fizyki, geografii, matematyki oraz biologii

 

Zajęcia będą prowadzone w Publicznym Gimnazjum w Przewozie.

 

 

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie 2 wycieczek.

 


 


22.12.2016


24.11.201618.11.2016
10.11.2016 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Przewóz, informuje o możliwości uzyskania przez Gminę Przewóz dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie z zakresu USUWANIA AZBESTU w roku 2017.

Zainteresowani mieszkańcy, wyrażający chęć wymiany pokryć dachowych azbestowych mogą składać deklaracje przystąpienia do programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2017.

Dofinansowanie obejmować będzie koszty kwalifikowane, do których zalicza się:

demontaż pokrycia lub wyrobów zawierających azbest;

transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia;

 

unieszkodliwienie odpadów – złożenie na składowisku.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nowego pokrycia dachowego oraz montażu.

 

Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania i utylizację azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, podpisaniu umowy i odbywać się będzie od maja 2017r.

Przed zdjęciem pokrycia dachowego wymagane jest zgłoszenie prac budowlanych do Starosty Żarskiego. Zgłoszenia może dokonywać: właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości.

Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy Przewóz w pokoju numer 14 oraz w Sekretariacie, na stronie internetowej urzędu oraz w Sołtysów wsi.
Wypełnione deklaracje należy dostarczyć do dnia 16 grudnia 2016 r. do Urzędu Gminy w  Przewozie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 68 362 32 79 lub w pokoju numer 14 w Urzędzie Gminy w Przewozie.


 
25.10.2016
W linku znajduje się film edukacyjny pt. "Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą"
www.youtube.com/watch.