.
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
WYDARZENIA - 2019_2
WYDARZENIA - 2019_1
WYDARZENIA - 2018
WYDARZENIA - 2017
HISTORIA
WALORY GMINY
KONTAKT
GOSPODARKA ODPADAMI
PROJEKTY UNIJNE
e-USŁUGI
Transmisje sesji Rady Gminy

AKTUALNOŚCI
06.02.2020 r.
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Spotkanie informacyjne w Zielonej Górze

20 lutego w siedzibie Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA, ul. Stary Rynek 17 (wejście od ul. Lisowskiego) odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne na temat programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje z nowego programu dla organizacji społecznych mogą się ubiegać m.in. stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy koła gospodyń wiejskich. Dotacje będą przyznawane na działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie. Budżet Funduszu wynosi 30 mln euro. Konkurs dotacyjny ruszy w połowie lutego 2020 r.

Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia programu, zasady pierwszego konkursu dotacyjnego, a także wyzwania związane z obszarami wspieranymi przez Fundusz oraz inspirujące przykłady działań. Część spotkania będzie miała charakter warsztatowy. Przedstawiciele organizacji społecznych będą mogli popracować nad wstępnymi pomysłami na projekty.

W spotkaniu mogą wziąć udział większe i mniejsze organizacje (z minimum rocznym stażem działania) zarówno z lubuskiego, jak i sąsiednich województw.

Zgłoszenia są przyjmowane do 13 lutego 2020 poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie: http://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/szkolenia-i-webinaria/

Organizatorami spotkania są Fundacja im. Stefana Batorego i Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” we współpracy z Lubuskim Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet BABA.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem Funduszu Krajowego w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji – Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Informacji organizacyjnych dotyczących spotkania udziela Kamilla Obuchowska tel. 66 1842501, mail: baba@babazg.home.pl

W sprawach dotyczących samego programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy i założeń spotkania prosimy o kontakt z Olgą Sokołowską tel. 22 5360242, mail: osokolowska@batory.org.pl

Więcej informacji o programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: www.aktywniobywatele.org.pl


28.01.2020
Poniżej procedura rezentuje zalecane sposoby zachowania w przypadku ataku terrorystycznego. Kampania 4U! jest dostępna na stronie internetowej : www.4u.tpcoe.gov.pl


16.01.2020
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
na terenie województwa lubuskiego w 2020 roku

 
 09.01.2020 r.
OGŁOSZENIE

o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.)

WÓJT GMINY PZEWÓZ
ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Przewóz w roku 2020.

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

 1. organizacje pozarządowe,

 2. podmioty uprawnione na podst. art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,

 3. jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania to:

Upowszechnianie piłki nożnej oraz sportów walki w Gminie Przewóz – dotacja w wysokości do 40.000,- zł (brutto), w tym:

 1. prowadzenie zajęć treningowych,

 2. organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,

 3. reprezentowanie Gminy Przewóz w zawodach i turniejach międzygminnych oraz w rozgrywkach ligowych,

 4. udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,

 5. bieżące utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej.

Kwota przeznaczona na dotację może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2019 wynosiła 60.882,- zł (brutto), w tym dotacja dla organizacji pozarządowych 40.000 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. podmiot ubiegający się o dotację powinien:

  a) mieć swoją siedzibę na terenie Gminy Przewóz,

  b) zadania realizować na terenie Gminy Przewóz lub na rzecz jej mieszkańców,

  c) prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

  d) dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,

  e) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, w szczególności w zakresie organizacji szkolenia sportowego i przeprowadzania rozgrywek ligowych,

  f) dysponować odpowiednim sprzętem lub dostępem do bazy umożliwiającym realizację zadania,

 2. warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057),

 3. do oferty należy dołączyć:

  - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem oferty,

  - aktualny odpis statutu,

  - aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia).

Termin i warunki realizacji zadania:

 1. realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się od dnia podpisania umowy i zakończyć się z dniem 31 grudnia 2020 r.,

 2. sprawozdania z realizacji zadania muszą być przedłożone w terminach określonych w umowie o realizację zadania,

 3. pozostałe warunki realizacji zadania zostaną ujęte w wiążącej strony umowie.

Termin składania ofert – ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Przewozie Pl. Partyzantów 1 w godzinach pracy Urzędu w terminie do 31 stycznia 2020 r.

Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie opieczętowanej pieczątką firmową wnioskodawcy i podpisanej odpowiednio „Konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020 r.”.

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:

Wyboru ofert dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy a oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.

Oferty oceniane będą wg następujących kryteriów:

 • merytoryczna wartość oferty,

 • możliwość realizacji zadania przez podmiot ubiegający się o dotację (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),

 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz wysokość wkładu własnego podmiotu i dofinansowanie z innych źródeł,

 • dotychczasowa działalność organizacji składającej ofertę w przedmiotowym zakresie.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy pomiędzy Gminą Przewóz a podmiotem ubiegającym się o dotację z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

Wsparcie odbywać się będzie poprzez przekazanie dotacji w transzach określonych w umowie na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Przewóz.

Ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przewóz (bip.wrota.lubuskie.pl/ugprzewoz) i stronie internetowej Gminy www.przewoz.com.pl .

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Strojny

Tutaj wpisz zawartość Twojej strony

.