.
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
WYDARZENIA - 2019_2
WYDARZENIA - 2019_1
WYDARZENIA - 2018
WYDARZENIA - 2017
HISTORIA
WALORY GMINY
KONTAKT
GOSPODARKA ODPADAMI
PROJEKTY UNIJNE
e-USŁUGI
Transmisje sesji Rady Gminy

AKTUALNOŚCI


 15.05.2020 r.
 Wójt Gminy Przewóz

Pl. Partyzantów 1 68-132 Przewóz

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. kpt. St. Betleja w Przewozie ul. Pocztowa 5.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597 z późn. zm.).

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

imię (imiona) i nazwisko,

datę i miejsce urodzenia,

obywatelstwo,

miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),

k) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

p) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 litera „a” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia postępowania konkursowego.”.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przewozie”, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przewozie Pl. Partyzantów 1,w terminie do dnia 29 maja 2020 r. do godz. 1500(decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu).

4. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Przewóz.

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

7. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

8. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na stanowisko dyrektora:

 1. administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Przewozie, pl. Partyzantów 1, 68-132 Przewóz, reprezentowany przez Wójta Gminy;

 2. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego;

 3. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie ww. przepisów;

 4. odbiorcami danych osobowych będą Urząd Gminy w Przewozie oraz członkowie komisji konkursowej;

 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania konkursowego oraz po jego zakończeniu, stosownie do przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz wewnętrznych regulacji administratora danych osobowych;

 6. każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do ich treści, żądania sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO;

 7. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;

 8. kontakt do Inspektora Ochrony Danych: serwis@serwis-technika.pl, tel. 602 254 899.

Bliższych informacji udziela Sekretarz Gminy – Kazimierz Kurpiel (tel. 68 362 32 87).

Przewóz, dn. 15.05.2020 r.

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Strojny

 7.05.2020 r.
UWAGA
Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, iż od dnia 8 maja 2020 r. wznawia działalność PSZOK.
Punkt będzie czynny w piatki w godzinach: 12:00 - 20:00

Kierownik Zakładu 

/-/ Andrzej Gołowczyński
29.04.2020 r.
UWAGA!

Urząd Gminy w Przewozie informuje, że od dnia 4 maja 2020 r. kasa Urzędu będzie czynna od godz. 9.00 do godz. 13.00.


07.04.2020 r.
Nr konta bankowego Gminy Przewóz dla wpłat podatków, opłat za odpady i innych należności:
Gmina Przewóz
10 1020 5460 0000 5102 0006 0327
 
01.04.2020 r.

W związku z epidemią koronawirusa   Zakład Gospodarki Komunalnej  w Przewozie informuje, że od dnia   01.04.2020 r. PSZOK w Przewozie  będzie nieczynny do odwołania.

Kierownik Zakładu 

/-/ Andrzej Gołowczyński
24.03.2020 r.

Komunikat

Wójta Gminy Przewóz

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie koronawirusa

 

W związku z sytuacją w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, decyzjami Rządu RP i ustaleniami wojewódzkiego oraz gminnego zespołu zarządzania kryzysowego Wójt Gminy informuje:

Od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Przewóz i Zakład Gospodarki Komunalnej w Przewozie będą zamknięte dla interesantów. Wszystkie sprawy proszę załatwiać za pośrednictwem telefonów, poczty elektronicznej lub platformy ePUAP.

Osobiście można tylko zgłosić zgon, złożyć wniosek o dowód osobisty lub odebrać dowód osobisty.

Proponujemy Państwu kontakt:

 • mailowy na adres urzadgminy@przewoz.com.pl,

 • telefoniczny: Sekretariat – 683623287, Wójt – 683623293, Skarbnik – 683623278, Referat Finansów, Podatki, Kasa – 683623291, Referat Gospodarki – 683623279, Urząd Stanu Cywilnego – 683623288, Referat Ogólny (świetlice) – 683623296, Referat Ogólny (zarządzanie kryzysowe) – 683623298, Ośrodek Pomocy Społecznej – 683623299 lub 683623294, Zakład Gospodarki Komunalnej – 683623258 lub 683623263.

Jednocześnie, aby ograniczyć ryzyko, przypominamy, że wszelkie należności na rzecz Gminy można wpłacać za pośrednictwem bankowości elektronicznej na rachunki bankowe wskazane w posiadanych dokumentach lub umieszczonych na stronie internetowej urzędu: www.przewoz.com.pl.

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Strojny

 

17.03.2020 r.

Zarządzenie Nr 1/2020

Wójta Gminy Przewóz

z dnia 16 marca 2020 r.

 

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy w Przewozie w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.

 

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W okresie od 17 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenie w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy w Przewozie polegające na wykonywaniu określonych zadań przez urząd w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Strojny

 

13.03.2020 r.

Komunikat

Wójta Gminy Przewóz

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie koronawirusa

 

W związku z sytuacją w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, decyzjami Rządu RP i ustaleniami wojewódzkiego oraz gminnego zespołu zarządzania kryzysowego Wójt Gminy informuje:

Od 16 do 25 marca 2020 r. na terenie Gminy Przewóz zamknięte będą wszystkie szkoły, przedszkole i oddziały przedszkolne przy szkołach w Lipnej i Piotrowie.

Kierujemy apel do rodziców, by pozostawić dzieci w domu i zapewnić im opiekę.

Do dnia 25 marca 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna będzie nieczynna.

Wójt Gminy Przewóz zwraca się z apelem do podmiotów prywatnych i innych organizatorów wydarzeń na terenie Gminy Przewóz o odwołanie, zawieszenie lub przesunięcie zaplanowanych działań, treningów, spotkań, imprez i innych wydarzeń, które mogą narazić uczestników na potencjalny kontakt z wirusem.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gminy zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy w Przewozie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej tylko do załatwiania koniecznych i niezbędnych spraw.

Proponujemy Państwu kontakt:
 • mailowy na adres urzadgminy@przewoz.com.pl,

 • telefoniczny: Sekretariat – 683623287, Wójt – 683623293, Skarbnik – 683623278, Referat Finansów, Podatki, Kasa – 683623291, Referat Gospodarki – 683623279, Urząd Stanu Cywilnego – 683623288, Referat Ogólny (świetlice) – 683623296, Referat Ogólny (zarządzanie kryzysowe) – 683623298, Ośrodek Pomocy Społecznej – 683623299 lub 683623294, Zakład Gospodarki Komunalnej – 683623258 lub 683623263.

Jednocześnie, aby ograniczyć ryzyko, przypominamy, że wszelkie należności na rzecz Gminy można wpłacać za pośrednictwem bankowości elektronicznej na rachunki bankowe wskazane w posiadanych dokumentach lub umieszczonych na stronie internetowej urzędu: www.przewoz.com.pl.

Proszę o bezwzględne przestrzeganie zasad higieny, przede wszystkim o dokładne mycie rąk. Zachowajmy rozwagę. Nie wystawiajmy się niepotrzebnie na ryzyko zakażenia. Przypilnujmy dzieci i osoby starsze, aby bez pilnej potrzeby nie wychodziły z domu. Zainteresujmy się sąsiadami przede wszystkim samotnymi, starszymi, niepełnosprawnymi. Ograniczajmy udział w spotkaniach. Odłóżmy na inny termin wyjazdy.

W przypadku zaobserwowania u siebie lub członków rodziny niepokojących objawów (kaszel, gorączka, duszności i problemy z oddychaniem) proszę o niezwłoczny kontakt:

 • 696 076 892 lub 68 4706258 – PSSE Żary,

 • 68 3296478 – najbliższy oddział zakaźny,

 • 800 190 590 – infolinia NFZ.

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Strojny

 11.03.2020 r.
ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubuskiego
Na podstawie art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194) oraz przepisu art. 59 ust. 1 ustawy z dnia
23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019r., poz. 1464)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzenia się wirusa SARS-Cov-2 oraz spowodowanej nim choroby
COVID-19 zawiesza się organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych przez podmioty prowadzące
działalność kulturalną na terenie województwa lubuskiego.
§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020r. i obowiązuje do odwołania.
§ 4. Rozporządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
obszaru, o którym mowa w § 1.
Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak


2.03.2020 r.


2.03.2020 r.