.
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
WYDARZENIA - 2019
WYDARZENIA - 2018
WYDARZENIA - 2017
HISTORIA
WALORY GMINY
KONTAKT
GOSPODARKA ODPADAMI
PROJEKTY UNIJNE
e-USŁUGI
Transmisje sesji Rady Gminy

AKTUALNOŚCI03.12.2019 r.

INFORMACJA O ZEBRANIACH WIEJSKICH

Zapraszamy serdecznie mieszkańców na spotkania z Wójtem gminy, które odbędą się w następujących terminach :

 • Sołectwo Sobolice – 09.12.2019 r. godz. 17.00

 • Sołectwo Sanice – 09.12.2019 r. godz. 18.15

 • Sołectwo Lipna – 10.12.2019 r. godz. 17.00

 • Sołectwo Bucze – 10.12.2019 r. godz. 18.15

 • Sołectwo Dąbrowa Łużycka – 11.12.2019 r. godz. 17.00

 • Sołectwo Włochów – 11.12.2019 r. godz. 17.00

  (remiza Dąbrowa Łużycka)

 • Sołectwo Dobrochów – 11.12.2019 r. godz. 18.15

 • Sołectwo Piotrów – 16.12.2019 r. godz. 17.00

 • Sołectwo Mielno – 16.12.2019 r. godz. 18.15

 • Sołectwo Straszów – 17.12.2019 r. godz. 17.00

 • Sołectwo Przewóz – 17.12.2019 r. godz. 18.1502.12.2019 r.
Urząd Gminy w Przewozie informuje, iż w linku poniżej znajdują się informację o budowie sieci światłowodowej na terenie gminy PRZEWÓZ, w ramach projektu „Zielonogórski Orange Światłowód”. Projekt jest realizowany z  dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

https://uniaswiatlowodowa.pl/zielonogorski/przewoz/instalacje


18.11.2019 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Dnia 25 listopada o godzinie 18:00 w SALI WIEJSKIEJ w PRZEWOZIE odbędzie się spotkanie dotyczące instalacji paneli fotowoltaicznych dla mieszkanców gminy Przewóz, posiadających domki jednorodzinne i wspólnot mieszkaniowych.

Reprezentanci firmy Fotovoltus przedstawią Państwu działanie paneli oraz w jaki sposób pozyskać dofinansowanie i płacić mniej za prąd w swoim domu.


 • DOFINANSOWANIE 5000 ZŁ Z RZĄDOWEGO PROGRAMU "MÓJ PRĄD"
 • DBAJ O ŚRODOWISKO, OGRANICZAJĄC EMISJĘ CO2
 • BĄDŹ NIEZALEŻNY ENERGETYCZNIE, NIE PŁAĆ ZA PRĄD

ZAPRASZAMY!25.09.2019 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Przewozie

informuje mieszkańców Gminy, że w niżej

wymienionych terminach zbierane będą

przedmioty ponadgabarytowe tj. tapczany,

łóżka, meble, sprzęty domowe oraz sprzęt elektroniczny, telefony, tunery TV sat, komputery, monitory, telewizory, sprzęt AGD,

pralki, lodówki, zamrażarki.

Przedmioty należy wystawić do godziny 8:00 rano.

Przedmioty należy zgromadzić w miejscu

dostępnym przy drodze.

Harmonogram:

Miejscowość

Data


 Lipna, Jamno, Bucze

 

14 październik 2019r.

 

Dobrzyń, Sanice, Sobolice

 

 

15 październik 2019r.


Straszów, Dobrochów, Włochów,  Dąbrowa Łużycka

 

 

16 październik 2019r.

 
Przewóz, Potok, Przysieka

 

17 październik 2019r.


Piotrów, Mielno

 

18  październik 2019r.

 24.09.2019 r.
INFORMACJA

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 20.09.2019 r. (przydomowe oczyszczalnie ścieków) Urząd Gminy w Przewozie informuje, że w przypadku niemożności osobistego złożenia wniosku można upoważnić do tego inną osobę. Upoważniona osoba powinna przedłożyć to upoważnienie w momencie składania wniosku.
Osoba upoważniona może posiadać tylko jedno upoważnienie (od jednej osoby).

Wzór upoważnienia:

Upoważnienie

Ja, niżej podpisany(a) ................................(imię i nazwisko), zam. ........................ (adres), legitymujący(a) się dowodem osobistym nr ........................ wydanym dnia .................... przez ............................

upoważniam

...................................(imię i nazwisko), zam. ....................... (adres), legitymującego(ą) się dowodem osobistym nr ...................... wydanym dnia ..................... przez .........................

do złożenia w moim imieniu w Urzędzie Gminy w Przewozie kompletu dokumentów o przystąpieniu do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

..........................., dn. .......................
....................................(podpis osoby upoważniającej)

Wójt Gminy
/-/ Mariusz Strojny20.09.2019 r.

Urząd Gminy w Przewozie

ogłasza

nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

 
 Zasady przyjmowania wniosków:
          1) Wnioski przyjmowane będą w dniu 03.10.2019 r. w Urzędzie Gminy (sekretariat) od godz. 7.00 do godz. 15.00,
     2) Wnioski należy składać osobiście,
     3) Wniosek musi być podpisany przez właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości
     4)Do rozpatrzenia wnioski będą brane według kolejności zgłoszeń,
     5) Po weryfikacji wniosków zostanie ogłoszona liczba wniosków zakwalifikowanych, a osoby zakwalifikowane – powiadomione indywidualnie.

 Liczba wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zależy od możliwości finansowych budżetu gminy.

link do zgłoszenia, RODO, oświadczenia: sites/2a/2a9233333ca2403f1036bbaf85e953a8/attachments/File/OCZYSZCZALNIE.docx
18.09.2019 r.

OGŁOSZENIE

 
Informuje się, że w dniu 24 września 2019 r. o godzinie 8.30 odbędzie się VIII sesja Rady Gminy w Przewozie w Urzędzie Gminy w Przewozie, sala nr 9.

Proponowany porządek obrad VIII sesji Rady Gminy w Przewozie:

 1. Otwarcie obrad VIII sesji Rady Gminy w Przewozie.

 2. Uchwalenie porządku obrad VIII sesji Rady Gminy w Przewozie.

 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy w Przewozie

 4. Interpelacje i zapytania.

 5. Informacja z działalności Wójta Gminy Przewóz od 18 czerwca do 23 września 2019 r.

 6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

 7. Podjęcie uchwał:

- Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Przewóz na 2019 r.

- Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych.

- Projekt w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego Zarządzenia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o przekazaniu informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

 1. Sprawy różne.

 2. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy w Przewozie.

 

Wójt Gminy
17.09.2019 r.
                              PROGRAM BUDOWY OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH

Wójt Gminy Przewóz serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Przewóz na spotkania informacyjne związane z wdrożeniem programu budowy oczyszczalni przydomowych na terenie gminy, współfinansowanych ze środków unijnych - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Miejsca i terminy spotkań z mieszkańcami:
Piotrów - 19.09.2019, godz. 17:00, miejsce: świetlica wiejska,
Przewóz - 19.09.2019, godz. 18:15, miejsce: GOK,
Lipna - 19.09.2019, godz. 19:30, miejsce: świetlica wiejska.03.09.2019 r.
Urząd Gminy w Przewozie informuje, że w wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko Sekretarka, do Urzędu wpłynęło 12 ofert. Na stanowisko to została wybrana Pani Anna Dyja-Nowogórska.

Wójt Gminy
Mariusz Strojny02.09.2019 r.

INFORMACJA

w sprawie kursów autobusowych na terenie Gminy Przewóz
 

Urząd Gminy w Przewozie informuje, że PKS FeniksV Żary od dnia 02 września 2019 r. wznawia następujące kursy autobusowe zawieszone na okres wakacji:

Sobolice - Żary  6.25 S,  12.20 S
Potok - Żary  6.55 S
Przewóz - Żary 7.50 S,  13.50 S
Żary - Sobolice 11.25 S,  14.40 S,  16.10 S
Żary - Przewóz  12.30 S, 18.15 S

Sanice - Żagań  6.40 S
Lipna - Żagań  5.15 F,  12.45 S
Żagań - Sanice  15.40 S
Żagań - Lipna  11.50 S,  15.40 Y

S - kursuje w dni nauki szkolnej
F - kursuje w dni robocze
Y - kursuje w dni robocze w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
 

 

 
28.08.2019 r.

P-121-144-19

ZARZĄDZENIE NR 141

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:

§ 1.Wprowadza się pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                              Prezes Rady Ministrów

                                                                                                                Mateusz Morawiecki

                           /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/12.08.2019 r.

Urząd Gminy w Przewozie informuje, że Gminna Biblioteka Publiczna w Przewozie czynna będzie o dnia 19 sierpnia 2019 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00).

 8.07.2019
OGŁOSZENIE
W związku z wnioskiem Wójta Gminy Przewóz do Wojewody Lubuskiego w sprawie wystąpienia suszy i związanym z tym znacznym obniżeniem plonów płodów rolnych oraz powołaniem przez Wojewodę komisji do szacowania strat w rolnictwie informuje, że zainteresowani rolnicy powinni złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2019 r. pisemne wnioski o wyszacowanie w/w strat.
Wnioski w wersji papierowej do pobrania w Urzędzie Gminy, wersja elektroniczna znajduje się na stronie: www.przewoz.com.pl w zakładce Aktualności. Wypełniając druk należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanych do ARiMR oraz zachować zgodność danych zawartych w zgłoszeniu do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.
                                                                                                                                  Wójt Gminy Przewóz
                                                                                                                                    /-/ Mariusz Strojny

sites/2a/2a9233333ca2403f1036bbaf85e953a8/attachments/File/Wniosek_na_susz__.docx
sites/2a/2a9233333ca2403f1036bbaf85e953a8/attachments/File/Wniosek_na_susz__.pdf21.06.2019

INFORMACJA

w sprawie kursów autobusowych na terenie Gminy Przewóz

 

              W związku z tym, że obecne kursy autobusowe do Żar i Żagania kończą przejazdy z dniem 21 czerwca 2019 r. (początek wakacji), zwróciliśmy się do przedsiębiorstw transportowych  o zapewnienie minimalnej liczby połączeń dla mieszkańców Gminy Przewóz. W ramach zapytania otrzymaliśmy ofertę od jednego przewoźnika.

            W wyniku zapytania o koszty transportu osobowego przedłożono nam ofertę:

1)                 kurs po terenie gminy (do Przewozu i powrót) – 1.154,72 zł za 1 dzień,

a) Mielno skrzyż. - Mielno – Piotrów – Dobrochów – Włochów – Dąbrowa Łuż. - Włochów – Dobrochów – Straszów – Potok - Przewóz oraz powrót z Przewozu,

b) Przewóz – Bucze – Dobrzyń – Sanice – Sobolice – Sanice – Dobrzyń – Lipna – Bucze – Przewóz oraz powrót z Przewozu,

2)                 kurs do Żar – 1.328,04 zł za 1 dzień.

Przedstawione powyżej kwoty znacznie przewyższają dotychczasowe dofinansowanie Gminy do kursów autobusowych. W chwili obecnej oczekujemy na ofertę z innej firmy transportowej. Po otrzymaniu oferty porównamy je i na tej podstawie dokonamy wyboru przewoźnika w okresie wakacyjnym.

Jednocześnie w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Przewóz, Urzędem Miasta Gozdnica i Gminą Iłowa udało się zabezpieczyć połączenia na trasie Żagań - Lipna, na kursach:

Lipna - Żagań, o godz. 5:15 (kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku) oraz Żagań – Lipna o godz. 15:40 (kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku).

 

 

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Strojny

 

Tutaj wpisz zawartość Twojej strony

17.09.2019 r.
                              PROGRAM BUDOWY OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH

Wójt Gminy Przewóz serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Przewóz na spotkania informacyjne związane z wdrożeniem programu budowy oczyszczalni przydomowych na terenie gminy, współfinansowanych ze środków unijnych - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Miejsca i terminy spotkań z mieszkańcami:
Piotrów - 19.09.2019, godz. 17:00, miejsce: świetlica wiejska,
Przewóz - 19.09.2019, godz. 18:15, miejsce: GOK,
Lipna - 19.09.2019, godz. 19:30, miejsce: świetlica wiejska.03.09.2019 r.
Urząd Gminy w Przewozie informuje, że w wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko Sekretarka, do Urzędu wpłynęło 12 ofert. Na stanowisko to została wybrana Pani Anna Dyja-Nowogórska.

Wójt Gminy
Mariusz Strojny02.09.2019 r.

INFORMACJA

w sprawie kursów autobusowych na terenie Gminy Przewóz
 

Urząd Gminy w Przewozie informuje, że PKS FeniksV Żary od dnia 02 września 2019 r. wznawia następujące kursy autobusowe zawieszone na okres wakacji:

Sobolice - Żary  6.25 S,  12.20 S
Potok - Żary  6.55 S
Przewóz - Żary 7.50 S,  13.50 S
Żary - Sobolice 11.25 S,  14.40 S,  16.10 S
Żary - Przewóz  12.30 S, 18.15 S

Sanice - Żagań  6.40 S
Lipna - Żagań  5.15 F,  12.45 S
Żagań - Sanice  15.40 S
Żagań - Lipna  11.50 S,  15.40 Y

S - kursuje w dni nauki szkolnej
F - kursuje w dni robocze
Y - kursuje w dni robocze w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
 

 

 
28.08.2019 r.

P-121-144-19

ZARZĄDZENIE NR 141

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:

§ 1.Wprowadza się pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                              Prezes Rady Ministrów

                                                                                                                Mateusz Morawiecki

                           /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/12.08.2019 r.

Urząd Gminy w Przewozie informuje, że Gminna Biblioteka Publiczna w Przewozie czynna będzie o dnia 19 sierpnia 2019 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00).

 8.07.2019
OGŁOSZENIE
W związku z wnioskiem Wójta Gminy Przewóz do Wojewody Lubuskiego w sprawie wystąpienia suszy i związanym z tym znacznym obniżeniem plonów płodów rolnych oraz powołaniem przez Wojewodę komisji do szacowania strat w rolnictwie informuje, że zainteresowani rolnicy powinni złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2019 r. pisemne wnioski o wyszacowanie w/w strat.
Wnioski w wersji papierowej do pobrania w Urzędzie Gminy, wersja elektroniczna znajduje się na stronie: www.przewoz.com.pl w zakładce Aktualności. Wypełniając druk należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanych do ARiMR oraz zachować zgodność danych zawartych w zgłoszeniu do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.
                                                                                                                                  Wójt Gminy Przewóz
                                                                                                                                    /-/ Mariusz Strojny

sites/2a/2a9233333ca2403f1036bbaf85e953a8/attachments/File/Wniosek_na_susz__.docx
sites/2a/2a9233333ca2403f1036bbaf85e953a8/attachments/File/Wniosek_na_susz__.pdf


1.07.2019