.
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
WYDARZENIA - 2019
WYDARZENIA - 2018
WYDARZENIA - 2017
HISTORIA
WALORY GMINY
KONTAKT
GOSPODARKA ODPADAMI
PROJEKTY UNIJNE
e-USŁUGI
Transmisje sesji Rady Gminy

AKTUALNOŚCI


20.09.2019 r.

Urząd Gminy w Przewozie

ogłasza

nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

 
 Zasady przyjmowania wniosków:
          1) Wnioski przyjmowane będą w dniu 03.10.2019 r. w Urzędzie Gminy (sekretariat) od godz. 7.00 do godz. 15.00,
     2) Wnioski należy składać osobiście,
     3) Wniosek musi być podpisany przez właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości
     4)Do rozpatrzenia wnioski będą brane według kolejności zgłoszeń,
     5) Po weryfikacji wniosków zostanie ogłoszona liczba wniosków zakwalifikowanych, a osoby zakwalifikowane – powiadomione indywidualnie.

 Liczba wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zależy od możliwości finansowych budżetu gminy.

link do zgłoszenia, RODO, oświadczenia: sites/2a/2a9233333ca2403f1036bbaf85e953a8/attachments/File/OCZYSZCZALNIE.docx
18.09.2019 r.

OGŁOSZENIE

 
Informuje się, że w dniu 24 września 2019 r. o godzinie 8.30 odbędzie się VIII sesja Rady Gminy w Przewozie w Urzędzie Gminy w Przewozie, sala nr 9.

Proponowany porządek obrad VIII sesji Rady Gminy w Przewozie:

  1. Otwarcie obrad VIII sesji Rady Gminy w Przewozie.

  2. Uchwalenie porządku obrad VIII sesji Rady Gminy w Przewozie.

  3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy w Przewozie

  4. Interpelacje i zapytania.

  5. Informacja z działalności Wójta Gminy Przewóz od 18 czerwca do 23 września 2019 r.

  6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

  7. Podjęcie uchwał:

- Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Przewóz na 2019 r.

- Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych.

- Projekt w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego Zarządzenia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o przekazaniu informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

  1. Sprawy różne.

  2. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy w Przewozie.

 

Wójt Gminy
17.09.2019 r.
                              PROGRAM BUDOWY OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH

Wójt Gminy Przewóz serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Przewóz na spotkania informacyjne związane z wdrożeniem programu budowy oczyszczalni przydomowych na terenie gminy, współfinansowanych ze środków unijnych - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Miejsca i terminy spotkań z mieszkańcami:
Piotrów - 19.09.2019, godz. 17:00, miejsce: świetlica wiejska,
Przewóz - 19.09.2019, godz. 18:15, miejsce: GOK,
Lipna - 19.09.2019, godz. 19:30, miejsce: świetlica wiejska.03.09.2019 r.
Urząd Gminy w Przewozie informuje, że w wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko Sekretarka, do Urzędu wpłynęło 12 ofert. Na stanowisko to została wybrana Pani Anna Dyja-Nowogórska.

Wójt Gminy
Mariusz Strojny02.09.2019 r.

INFORMACJA

w sprawie kursów autobusowych na terenie Gminy Przewóz
 

Urząd Gminy w Przewozie informuje, że PKS FeniksV Żary od dnia 02 września 2019 r. wznawia następujące kursy autobusowe zawieszone na okres wakacji:

Sobolice - Żary  6.25 S,  12.20 S
Potok - Żary  6.55 S
Przewóz - Żary 7.50 S,  13.50 S
Żary - Sobolice 11.25 S,  14.40 S,  16.10 S
Żary - Przewóz  12.30 S, 18.15 S

Sanice - Żagań  6.40 S
Lipna - Żagań  5.15 F,  12.45 S
Żagań - Sanice  15.40 S
Żagań - Lipna  11.50 S,  15.40 Y

S - kursuje w dni nauki szkolnej
F - kursuje w dni robocze
Y - kursuje w dni robocze w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
 

 

 


28.08.2019 r.

P-121-144-19

ZARZĄDZENIE NR 141

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:

§ 1.Wprowadza się pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                              Prezes Rady Ministrów

                                                                                                                Mateusz Morawiecki

                           /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/12.08.2019 r.

Urząd Gminy w Przewozie informuje, że Gminna Biblioteka Publiczna w Przewozie czynna będzie o dnia 19 sierpnia 2019 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00).

 


8.07.2019
OGŁOSZENIE
W związku z wnioskiem Wójta Gminy Przewóz do Wojewody Lubuskiego w sprawie wystąpienia suszy i związanym z tym znacznym obniżeniem plonów płodów rolnych oraz powołaniem przez Wojewodę komisji do szacowania strat w rolnictwie informuje, że zainteresowani rolnicy powinni złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2019 r. pisemne wnioski o wyszacowanie w/w strat.
Wnioski w wersji papierowej do pobrania w Urzędzie Gminy, wersja elektroniczna znajduje się na stronie: www.przewoz.com.pl w zakładce Aktualności. Wypełniając druk należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanych do ARiMR oraz zachować zgodność danych zawartych w zgłoszeniu do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.
                                                                                                                                  Wójt Gminy Przewóz
                                                                                                                                    /-/ Mariusz Strojny

sites/2a/2a9233333ca2403f1036bbaf85e953a8/attachments/File/Wniosek_na_susz__.docx
sites/2a/2a9233333ca2403f1036bbaf85e953a8/attachments/File/Wniosek_na_susz__.pdf


1.07.2019